Termos comerciais

Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artigo 3 - Toepasselijkheid
Artigo 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consumint tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consumer en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artigo 11 - De prijs
Artigo 12 - Nakoming com garantia extra
Artikel 13 - Alavancando e uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities


Em deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consumer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op base van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumer gebruik kan van van zijn herroepingsrecht;
3. Consumo: de natuurlijke person die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dia: calendário;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - que o consumidor de ondernemer em staat stelt om informatie die aan hem personlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is gestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consumint om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtsoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumerten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer e de consumer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd system voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consumer ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumint en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Nova Delta Europa BV
Direto: +31 (0) 492 472491
E-mail: info@newdelta.nl


Steenovenweg 5, 5708HN Helmond, Holanda
KvK Nº: 64001695
VATIN: NL855483258B01


Indien de activiteit van de ondernemer é onderworpen aan een vergunningstelsel relevante: de
gegevens sobre de toezichthoudende autoriteit.

Índia de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging de -organizatie waarbij hij é aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artigo 3 - Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer e consumindo.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consumer beschikbaar gesteld. Índia, a redelijkerwijs não é mogelijk, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op stand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn em te zien e dat zij op verzoek van de consumint zo espoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan em afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumint ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de A forma de consumo mais acessível pode ser usada para abrir um longo prazo de entrega. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op op verzoek van de consumint langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en can de consumer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor het meest Gunstig é.

Artigo 4 - Het aanbod


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving é voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door of consumer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digital inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige information, that voor de consumint duidelijk is what de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door of consumer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consumint het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer é investigado, kan de consumer of overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een velaige webomgeving. Indien de consumint elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende véus maatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consumint aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op stand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is high gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij aproveitando van het product, dienst of digital inhoud aan de consumer of volgende information, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door of consumer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consumer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder e de wijze waarop de consumindo van herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke fundindo inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informações sobre garantias em serviço bestaande na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digital inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consumint een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. Em geval van een duurtransactie is de bepaling in the vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht


Bij producten:
1. O consumidor pode ser superestimado por meio da compra de um produto com um mínimo de 14 dias de antecedência. De ondernemer mag de consumindo vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consumer, of een vooraf door de consumer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consumer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consumer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Onde quer que seja, com o consumo de seus produtos e seu melhor processo de duidelijke wijze sobre o peso pesado, é o melhor produto de mais produtos com uma variedade de alavancagem.
b. ao alavancar van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consumer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige alavancando van producten gedurende en bepaalde periode: de dag waarop de consumer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digital inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. O consumidor pode ter um custo reduzido e um nível excessivo para alavancar o digital dentro de um transportador de material sem fio, que deve ser usado no mínimo 14 dias após o uso da rede. De ondernemer mag de consumindo vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd for producten, diensten digital inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consumer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd of twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Índia, onde você pode encontrar informações sobre o peso do consumidor, se você estiver interessado em obter informações sobre o conteúdo do site, verstrijkt do valor do consumidor 14 dias antes de usar o conteúdo do consumidor sobre o valor da informação ontvangen.
Artikel 7 - Verplichtingen van de consumint tijdens de bedenktijd


1. Tijdens de bedenktijd zal de consumint zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de work van het product vasta te stellen. O hierbij do uitgangspunt é que o consumidor do produto slechts mag hanteren e inspecteren zoals hij dat em um winkel zou mogen doen.
2. O consumidor é totalmente seguro para o cuidado do produto que está sendo usado em uma das maneiras de encontrar o produto mais verde e seguro na tampa 1.
3. O consumidor não deve se preocupar com o cuidado do produto em relação ao local de trabalho, mas também não deve fornecer todas as informações sobre o conteúdo do produto.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consumer en kosten daarvan


1. Als de consumint gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melting, zendt de consumindo het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. O peso do consumidor de terugzendtermijn em alces geval em acht genoman als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd é verstreken.
3. De consumer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke Instructions.
4. É um risco para o consumidor usar o direito de usar o direito de uso do herói para o consumidor.
5. O custo de consumo da linha de pesquisa do consumo do produto. Além disso, ondernemer niet heavy gemeld dat de consumindo deze kosten moet dragen de als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consumindo de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. De consumo draagt ​​geen kosten voor de volledige de gedeeltelijke alavancando van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de alavancar ervan niet uitdrukkelijk heeft ingerido met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; de
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consumint te bevestigen.
7. Als de consumint gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


1. Além de ondernemer de fusão van herroeping porta de consumo op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze fusão onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consumer, including eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onoverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consuming hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt the product zelf of the halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heavy ontvangen of tot de consumer aantoont that hij het product HEEFT TERUGGEZONDEN, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consumer instemt met aen other methode. De terugbetaling é caro para o consumidor.
4. Além do peso do consumidor, você pode usar um método durável de alavancagem e alavancagem padrão de bom custo-benefício, mas também pode usar o custo de bijuterias para obter um método durável que não precisa ser pago.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


De ondernemer kan de navolgende producten en diesten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Produto de diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heelft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare velating. Onde uma palavra de véu aberta é um método versáteis de produtos digitais, em/da porta de ondernemer worden aangeboden aan de consumindo a pessoa aanwezig é de de mogelijkheid krijgt personoonlijk aanwezig te zijn op de velamento, onder leiding van um véumeester, em waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af ​​te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering é iniciado com uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consumer; pt
b. de consumo pesado verklaard dat hijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Volgens specificaties van de consumer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en the worden vervaardigd op based van een individual keuze of beslissing van de consumer, of die duidelijk voor een specifieke person on bestemd zijn;
5. Desempenhar o conteúdo digital de outras formas e abrir uma draga de material, mas também:
a. de uitvoering é iniciado com uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consumer; pt
b. o consumo de peso é mais importante do que o hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artigo 11 - De prijs


1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Ao abrir a tampa de sua preferência, pode haver produtos de diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeld, com preços variáveis ​​aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen de bepalingen; de
b. de consumindo de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 


1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermeldespecificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. O estado de conservação indiano do local de trabalho é adequado para o fato de o produto ser gerido de acordo com a norma.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consumer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer can doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Sob garantia extra, verstaan ​​iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of productnt waarin deze aan de consumer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Alavancando e uitvoering


1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van alavancando geldt het adres dat de consumint aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een outros termos de alavancagem são overeengekomen. 

A Índia está se tornando um lugar ondervindt, ou seja, a Índia é uma das mais vendidas, e bem-sucedidas, podem ser úteis, o que significa que o consumo de sua vida pode durar 30 dias atrás. O peso do consumidor geralmente atinge os custos de consumo excessivos, o que pode resultar em eventual perda de peso.
4. Na ontbinding conforme het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de bedrag bedrag do consumidor onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consumer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling


1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consumer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Em geral, um superávit para o verlenen de um dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consumindo de bevestiging vang overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumer mag de consumer in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling é bedongen, kan de consumint geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consumint heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Índia de consumo não é tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, é deze, nadat hij door de ondernemer é gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consumer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betalling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% sobre openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% sobre o valor de € 2.500,= e 5% sobre o valor de € 5.000,= até um mínimo de € 40,=. De ondernemer pode dez pedidos de consumo afwijken van genoemde bedragen em porcentagens.

Artikel 15 - Klachtenregeling


1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consumint de gebreken heeft geconstateerd, volledig e duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Além disso, uma palavra-chave é uma palavra-chave de grande alcance, palavra por onde você pode usar o termo de 14 dias com uma palavra de interesse e uma indicação de desejo de consumo de uma palavra-chave mais útil.
4. De consumint dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar é voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen


No overeenkomsten tussen de ondernemer e do consumista waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, é uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Divulgue e descreva algumas informações sobre o assunto, pois não há dez nadele van de consumo zijn e dienen schriftelijk te worden vastgelegd e bem op zodanige wijze dat deze door of consumer ap een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(dit formulier alleen invullen en terugzenden waneer u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan:

Nova Delta Europa BV
Direto: +31 (0) 492 472491
E-mail: info@newdelta.nl


Steenovenweg 5, 5708HN Helmond, Holanda
KvK Nº: 64001695
VATIN: NL855483258B01